EN
Vinci S.A.


Inwestujemy w polskie technologie i innowacje

VINCI

Vinci S.A. to spółka zależna Banku Gospodarstwa Krajowego. Przedmiotem jej działalności jest zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, zapewniającymi odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania polskich przedsiębiorców. Naszym celem jest zatrzymanie własności innowacyjnych technologii i patentów w Polsce oraz ich komercjalizacja w kraju i za granicą.

 

Vinci S.A. zarządza trzema funduszami: HiTech ASI, który dostarcza kapitał spółkom technologicznym na różnych poziomach rozwoju, Da Gama ASI, który finansuje procesy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw oraz IQ ASI, który inwestuje na wczesnych etapach rozwoju w projekty o charakterze badawczo-naukowym.

 

Vinci S.A. została wpisana do rejestru ZASI w drugiej połowie 2021 roku.

Inwestycje

Wspieramy kapitałowo innowacyjne przedsięwzięcia

Technologie

Inwestujemy w komercjalizację technologii w kraju i za granicą

Przedsiębiorczość

Inicjujemy aktywność proinnowacyjną polskich przedsiębiorców

W co inwestujemy?

Innowacyjne
pomysły

Mikro, małe i średnie
przedsiębiorstwa

Polski
potencjał

Zrównoważony
rozwój

Portfolio


Recykling zużytych opon samochodowych przy wykorzystaniu procesu pirolizy.
contec.tech

Urządzenie medyczne do diagnostyki urazów okołoporodowych.
oasis-diagnostics.com

Systemy prefabrykowanych modułów łazienkowych.
readybathroom.com

Systemy detektorów rentgenowskich w przemyśle spożywczym.
pidpolska.pl

Systemy i oprogramowanie do optymalizacji transportu kolejowego.
sptech.pl

HiTech ASI

Szukamy innowacji

Vinci Spółka Akcyjna HiTech Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. jest wehikułem inwestycyjnym poszukującym innowacyjnych pomysłów z sektora zaawansowanych technologii.
ASI wspiera firmy na etapie komercjalizacji produktu lub usługi i finansowania wzrostu. Angażuje się w projekty inwestycyjne znajdujące się między fazą wczesnego rozwoju a dojrzałego przedsiębiorstwa.
Branża samochodowa
np. opracowanie technologii redukujących szkodliwość transportu dla środowiska
Biotechnologia
np. wykorzystanie nowych substancji w medycynie i farmacji
Przemysł kosmiczny
np. tworzenie nowych urządzeń pozwalających na eksplorację przestrzeni kosmicznej
Sektor energetyczny
np. poprawa efektywności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych
Sektor IT
np. Internet rzeczy – technologie, aplikacje usprawniające codzienne życie
Innowacyjny przemysł
np. półprzewodniki, nowe materiały zwiększające efektywność produkcji
Etap rozwoju:
Komercjalizacja
i ekspansja
Wielkość inwestycji:
do 40 mln PLN
Zaangażowanie:
Pakiet
mniejszościowy
Horyzont inwestycji:
5 – 10 lat

IQ ASI

Wspieramy badania i rozwój

Vinci Spółka Akcyjna IQ Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. jest nowym podmiotem poszukującym polskich, innowacyjnych projektów naukowo-badawczych.
IQ ASI działa w formie inkubacyjnego funduszu inwestycyjnego skupionego na projektach charakteryzujących się jednocześnie wysokim poziomem naukowym, technologicznym, zdolnością patentową oraz potencjałem komercyjnym – inwestujemy w projekty, które mają szanse przynieść realne zyski z działalności.
Otwarty katalog sektorowy
Etap rozwoju:
Zasiew i wczesny rozwój
Wielkość inwestycji:
do 90 mln PLN
Zaangażowanie:
Inwestycja kapitałowa ze wsparciem inkubacyjnym
Horyzont inwestycji:
do 15 lat

Da Gama ASI

Finansujemy ekspansję zagraniczną

Vinci Spółka Akcyjna Da Gama Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.K.A. jest wehikułem inwestycyjnym wspierającym procesy umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw.
ASI oferuje unikalną strategię inwestycyjną umożliwiającą inwestowanie zarówno w polskie przedsiębiorstwa realizujące projekt ekspansji jak również w zagraniczne spółki zależne polskich podmiotów gospodarczych.
DaGama ASI
Etap rozwoju:
Ekspansja i dojrzałość
Wielkość inwestycji:
10-90 mln PLN
Zaangażowanie:
Inwestycja kapitałowa, dłużna lub mezzanine
Horyzont inwestycji:
Od 3 do 10 lat

Zespół

Piotr Woliński

Prezes Zarządu
Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Karierę zawodową budował w bankach m. in. w Banku Handlowym w Warszawie, Deutsche Bank czy BPH na różnych stanowiskach w obszarze działalności skarbowej. Piotr jest wieloletnim dealerem obligacji skarbowych i korporacyjnych oraz innych instrumentów finansowych rynku OTC. Doświadczenie menedżerskie zdobył m. in. w zarządach spółki infrastruktury rynku BondSpot czy funduszu CVC PGEVentures. Jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Marcin Adamczyk

Wiceprezes Zarządu
Jest doświadczonym inwestorem i menedżerem z ponad 25-letnim stażem na międzynarodowych rynkach finansowych w obszarze zarządzania aktywami, bankowości oraz ubezpieczeń. W latach 2020-2023 pełnił funkcję Globalnego Szefa Długu Rynków Wschodzących w Goldman Sachs Asset Management B.V. w Hadze. Wcześniej był Prezesem Zarządu TFI PZU, a następnie doradcą Prezesa Grupy. W przeszłości pracował m.in. w Nomura International Group w Londynie, Lombard Odier Investment Managers w Amsterdamie i Genewie oraz wiodącym holenderskim funduszu emerytalnym MN. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Ernst & Young Academy of Business oraz studiów podyplomowych Executive Studies in Finance na Warszawskiej SGH.

Paweł Gąsior

Dyrektor Inwestycyjny
Doświadczony zarządzający aktywami. W latach 2018-2022 pracował jako Menedżer Inwestycyjny i Zarządzający Funduszem Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI gdzie zrealizował 8 inwestycji. Wcześniej związany z Ipopema TFI i Credit Suisse, gdzie zarządzał głównie funduszami akcyjnymi i absolutnej stopy zwrotu. Pracował również jako makler papierów wartościowych obsługujący klientów instytucjonalnych. Z rynkiem finansowym związany od 14 lat. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego i Maklera Papierów Wartościowych.

Tomasz Serwan

Dyrektor Inwestycyjny
Zarządzający z wieloletnim doświadczeniem w branży venture capital. W latach 2019-2023 kierował funduszem CVC Alior Bank S.A. Równocześnie pełnił funkcję Dyrektora ESG Banku. Wcześniej był Dyrektorem Inwestycyjnym w funduszu Tar Heel Capital Pathfinder. Z rynkiem startupowym związany jest od 2009 roku. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt zrealizowanych inwestycji w spółki na różnych etapach rozwoju.

Kamil Szewczuk

Menedżer Inwestycyjny
Doświadczenie zdobywał w Funduszu Ekspansji Zagranicznej w PFR TFI, Deloitte w zespole Doradztwa Dłużnego i Kapitałowego, w Bankowości Inwestycyjnej w Vestor DM oraz butikach inwestycyjnych. Specjalizuje się w transakcjach finansowania dłużnego i kapitałowego, M&A oraz restrukturyzacjach.

Monika Prokopowicz

Menedżer Inwestycyjny
Przed dołączeniem do funduszu, doświadczenie zdobywała w funduszach venture capital, doradztwie biznesowym oraz w sektorze biotechnologicznym. Od ponad 3 lat zaangażowana jest w ocenę projektów i prowadzenie procesów inwestycyjnych, w szczególności z obszaru BioTech i MedTech. Absolwentka Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej.

Ilona Kopcińska, CFA

Menedżer Inwestycyjny
Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w obszarze funduszy inwestycyjnych, ostatnio pełniąc rolę eksperta ds. inwestycji kapitałowych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ilona odpowiadała za analizę i ocenę projektów inwestycyjnych, uczestniczyła w procesach inwestycyjnych i dezinwestycyjnych oraz sprawowała nadzór nad zaangażowaniami kapitałowymi banku. Poprzednio Ilona zdobywała doświadczenie w State Street Bank International GmbH, gdzie była odpowiedzialna m.in. za analizę wyników inwestycyjnych globalnych funduszy inwestycyjnych. Ilona posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst) oraz licencję Doradcy Inwestycyjnego.

Luiza Nowacka

Menedżer Inwestycyjny
Luiza Nowacka od blisko 10 lat współtworzy ekosystem Venture Capital w Polsce, obecnie występując jako inwestor, wcześniej jako founder, przedsiębiorca czy doradca prawny i biznesowy. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako Manager Inwestycyjny w funduszu CVC Alior Banku S.A. (RBL_VC), prowadząc własną firmę doradczą (Well Done Business sp. z o.o), jak również pracując przy obsłudze transakcji M&A z ramienia renomowanej kancelarii prawnej (Maruta Wachta). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie) oraz Szkoły Głównej Handlowej (studia doktoranckie). Certyfikowany negocjator biznesowy z dyplomem uczelni St Andrews University w Szkocji. Juror konkursów przeznaczonych dla startupów, mentor, mówca podczas wydarzeń branżowych.

Marcin Matusiak

Menedżer Inwestycyjny
Z rynkiem kapitałowym związany zawodowo od prawie dziesięciu lat. Przed dołączeniem do Funduszu zdobywał doświadczenie w zespołach doradztwa transakcyjnego Deloitte, PwC, oraz Vestor Dom Maklerski, gdzie specjalizował się w pozyskiwaniu finansowania dłużnego i equity. Pracował także przy finansowaniach konsorcjalnych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej Banku Pekao S.A. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Piotr Jusiński

Analityk inwestycyjny
Posiada 7-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji kapitałowych, ostatnio pełniąc rolę analityka akcji w Ipopema Securities, gdzie zapewniał pokrycie analityczne spółek z sektora chemicznego i przemysłowego oraz był odpowiedzialny za analizy dotyczące indeksów giełdowych. Poprzednio Piotr pracował jako doradca inwestycyjny i makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BOŚ. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Politechniki Warszawskiej. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 601) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2999).

Bartosz Pakulski, CFA

Analityk inwestycyjny
Przed rozpoczęciem pracy w funduszu, zdobywał doświadczenie w funduszach venture capital, doradztwie biznesowym oraz procesach obsługi funduszy inwestycyjnych. Przez ponad 4 lata był odpowiedzialny za kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego, w tym selekcję i analizę projektów inwestycyjnych, prowadzenie procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Adam Rakowski, CFA

Analityk Inwestycyjny
Przed dołączeniem do Funduszu, pełnił rolę analityka w butiku inwestycyjnym Navigator Capital, gdzie zajmował się transakcjami fuzji i przejęć oraz sporządzaniem wycen. Uprzednio zdobywał doświadczenie także w Departamencie Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy Banku Pekao. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, uczestnik programu ACCA oraz posiadacz tytułu CFA (Chartered Financial Analyst).

Mikołaj Wiśniewski

Analityk Inwestycyjny
Przed rozpoczęciem pracy w funduszu, zdobywał doświadczenie w funduszu venture capital, butiku inwestycyjnym, doradztwie biznesowym oraz bankowości. Przez ponad 3 lata był odpowiedzialny za kluczowe aspekty procesu inwestycyjnego, w tym selekcję i analizę projektów inwestycyjnych, prowadzenie procesów inwestycyjnych i dezinwestycyjnych oraz nadzór nad spółkami portfelowymi. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Aktualnie doktorant w Szkole Głównej Handlowej.

Jan Ćwiek

Analityk Inwestycyjny
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży finansowej - pracował w doradztwie, funduszu family office oraz jako przedsiębiorca. Przez 6 lat pracował w FTF Columbus, ściśle współpracując z właścicielem i zarządami spółek portfelowych. Wcześniej doświadczenie zdobywał w EY, uczestnicząc w procesach due diligence oraz audycie. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (studia magisterskie – ekonomia) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia magisterskie – prawo).

Karolina Izydorek

Dyrektor działu prawnego
Radca prawny specjalizująca się w prawie cywilnym, gospodarczym i rynku kapitałowego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi instytucji finansowych i firm z branży inwestycyjnej. Doświadczenie zdobywała jako prawnik w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, gdzie prowadziła kompleksową obsługę prawną podmiotów oraz zarządzanych przez nie funduszy. Jest radcą prawnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Anna Stępień

Prawnik
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie rynku kapitałowego. Zdobywała doświadczenie w kancelarii prawnej na terenie Francji, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą prawną francuskich przedsiębiorców oraz w kancelariach prawnych w Warszawie w dziedzinie prawa spółek handlowych, w tym spółek notowanych na NewConnect. Absolwentka prawa oraz filologii romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Danuta Szostak

Menedżer ds. HR
Od ponad 20 lat wspiera od strony HR rynek finansowy. Pierwsze doświadczenia zdobywała w spółkach leasingowych afiliowanych przy PBK, BPH, Bank Austria Creditanstalt, następnie pracowała w Santander Bank SA i obecnie BGK. Od 2012 roku certyfikowany coach International Coaching Community.

Monika Adamiak

Office Manager
Kierownik biura z kilkuletnim stażem. Doświadczenie zdobywała w firmach z sektora prywatnego i państwowego. Odpowiada za kluczowe procesy w codziennym funkcjonowaniu spółki. Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kariera

Zapraszamy do wysyłki CV
kariera@vincizasi.pl
Klauzula informacyjna dla kandydatów
Analityk Inwestycyjny
Zakres obowiązków: praca w ramach zespołu projektowego przy transakcjach: analizach materiałów źródłowych, informacji rynkowych i danych finansowych, tworzenie modeli finansowych, monitorowanie sytuacji w spółkach portfelowych i wykonywanie nadzoru właścicielskiego, prowadzenie współpracy z partnerami, m. in. kancelariami zewnętrznymi i podmiotami wykonującymi due dilligence ...
Dyrektor Inwestycyjny | IQ ASI
Zakres obowiązków: rozwijanie, budowa i utrzymywanie kontaktów w celu generowania dealflow i identyfikacja inwestycji spełniających wymagania Funduszu. Inicjowanie, strukturyzacja i realizacja nowych inwestycji oraz aktywny nadzór i monitorowanie spółek portfelowych...

Współpraca

Zgłoś projekt
prześlij swój Pitch Deck

    Skip to content