EN

Polityka prywatności

Poniższa polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) dotyczy strony internetowej www.vincizasi.pl (dalej: „Portal”), którego właścicielem jest Vinci Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie (dalej: „Vinci”). Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym danych osobowych użytkowników Portalu.

 

Vinci zobowiązuje się do ochrony danych osobowych oraz przestrzegania standardów właściwego zabezpieczenia danych.

 

Stosownie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, Vinci informuje, że:

 1. Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana na Portalu danych osobowych jest Vinci Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres przy Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 894664, REGON 388727276, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł (słownie: cztery miliony złotych) opłaconym w całości.
 2. Adresem do korespondencji jest: Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.
 3. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Vinci przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym w celu świadczenia usług związanych z szeroko pojętą realizacją projektów inwestycyjnych, a także procesów poprzedzających realizacje tychże projektów. Dane Osobowe są zbierane, gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane jedynie w niezbędnym zakresie wynikającym z prowadzonej przez Vinci działalności gospodarczej.
 5. Dane osobowe zbierane są od osób odwiedzających stronę internetową Vinci (poprzez korzystanie z Portalu), oraz od osób, których to dane dotyczą i udostępniane są one poprzez formularze kontaktowe na Portalu.
 6. Zakres gromadzonych danych obejmuje:
  • informacje uzyskiwane podczas korzystania z portalu m. in. informacje zbierane przez pliki cookies, oraz dane które są automatycznie zapisywane np. adres IP użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwerów oraz w celach statystycznych.
  • informacje podawane przez użytkownika – o podanie danych osobowych prosimy użytkowników korzystających z formularzy w sekcji „Współpraca”. Dane osobowe zbierane poprzez formularze rejestracyjne w sekcji „Współpraca” służą wyłącznie do zgłaszania i wysyłania zapytań o usługi oferowane przez Vinci.
 1. Vinci ściśle przestrzega krajowych oraz unijnych przepisów o ochronie danych osobowych oraz wytycznych i dobrych praktyk z tego obszaru. Szczegółowe informacje opisujące cele i  podstawy prawne, na których odbywa się przetwarzanie, a także prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą, są podawane w miejscach w odnośnikach na stronie Vinci dotyczących danych.
 2. Dane osobowe mogą być przekazane przez Vinci innym odbiorcom wyłącznie w celu wykonania wiążących Vinci umów lub wykonania ciążącego na Vinci obowiązku prawnego związanego z przetwarzaniem podanych za pomocą portalu danych. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie są przesyłane do państw trzecich.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu ich przetwarzania, tj.:  zakończenia umowy, rozwiązania sprawy, w związku z którym dane zostały zebrane lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania. W niektórych przypadkach dane będą przetwarzane do czasu skutecznego zrealizowania prawa do ich usunięcia lub prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Osobie korzystającej z serwisu, której dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z praw określonych powyżej należy skontaktować się z Administratorem.
 5. Vinci może dokonać zmiany niniejszej polityki prywatności m.in. z przyczyn technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych lub ekonomicznych, a także w związku ze zmianami funkcjonalności Portalu. Wszelkie zmiany zasad Polityki Prywatności obowiązujące na Portalu będą niezwłocznie zamieszczane na dedykowanej podstronie na Portalu.
« wstecz
Skip to content