EN

Zrównoważony rozwój

Informacje na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

Na gruncie Rozporządzenia SFDR Vinci S.A. jest kwalifikowana jako uczestnik rynku finansowego, natomiast zarządzane przez Spółkę alternatywne spółki inwestycyjne: HiTech ASI S.K.A., IQ ASI S.K.A. oraz Da Gama ASI S.K.A. („ASI”) – stanowią produkty finansowe.

Produkty finansowe Vinci S.A. nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych albo mających na celu zrównoważone inwestycje.

Realizując inwestycje, ASI zarządzane przez Vinci S.A. finansują przedsiębiorstwa, które m.in. uwzględniają w swojej działalności czynniki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi. Jest to jedno z kryteriów inwestycyjnych, które może być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej.

 

Vinci S.A. ma świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i środowiska w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. W procesie inwestycyjnym Vinci S.A. uwzględnia również kryteria z nimi związane, w szczególności w zakresie: (i) wspierania podmiotów realizujących inwestycje w dziedzinie branż zaawansowanych technologii lub pozwalające przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego oraz (ii) umożliwienia modernizowania branż, które będą najmocniej wystawione na działania zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej.

 

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych zgodnie z art. 3 Rozporządzenia SFDR

 

Vinci S.A. nie posiada strategii dotyczącej wprowadzenia do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Vinci S.A. nie wyklucza jednak możliwości opracowania takiej strategii w przyszłości.

 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 4 Rozporządzenia SFDR. 

 

Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze się pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju, mając na uwadze charakter prowadzonej działalności związany z inwestowaniem w instrumenty kapitałowe podmiotów nienotowanych. Jest to spowodowane brakiem publikacji przez te podmioty odpowiednich lub wystarczających informacji niezbędnych do analizy niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla zrównoważonego rozwoju.

Vinci S.A. nie wyklucza brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu ASI.

 

Spójność polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 5 Rozporządzenia SFDR.

 

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Vinci S.A. („Polityka wynagrodzeń”) opracowana została z uwzględnieniem postanowień artykułu 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, który nakłada obowiązek  ujmowania w politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie spójności Polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie do oceny w ramach kryteriów jakościowych, która stanowi podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG.

 

Vinci S.A. ocenia czy pracownicy, do których zastosowanie ma Polityka wynagrodzeń, przeciwdziałają promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Vinci S.A. lub zarządzanych przez nią ASI na nadmierną ekspozycję w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz wspiera działania zachęcające do postępowania zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG.

« wstecz
Skip to content