EN

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna RODO w Vinci S.A.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”) jest Vinci S.A. z siedzibą przy Aleje Jerozolimski 92, 00-807 Warszawa.
  2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z administratorem za pomocą poczty e-mail: dane.osobowe@vincizasi.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Aleje Jerozolimskie 92, 00-168 Warszawa.
  3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu:

w oparciu o obowiązujące przepisy, a podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

  1. Jednocześnie informujemy, że:

 

  1. Aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym na potrzeby procesu rekrutacyjnego organizowanego przez spółkę Vinci S.A. z siedzibą przy Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa.
  2. Jednocześnie oświadcza Pani/Pan, że:

 

  1. Informujemy, że kandydaci na stanowisko, o którym mowa w ogłoszeniu, mogą zostać poproszeni, zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, o przedstawienie informacji – w formie oświadczenia lub zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – dotyczących skazania za przestępstwa, o których mowa w w/w ustawie. Udzielenie informacji potwierdzającej brak karalności w/w zakresie może stanowić warunek dopuszczenia do kolejnego etapu rekrutacji.
  2. Dane osobowe nie są udostępniane innym administratorom. Mogą natomiast zostać ujawnione dostawcom usług publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT oraz dostawcom systemów informatycznych.
  3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana danych innych, niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy, jest dobrowolne i aplikując wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie tych danych przez Vinci S.A.
« wstecz
Skip to content