EN

Zrównoważony rozwój

Informacje na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych („Rozporządzenie SFDR”).

 

Strategia dotycząca wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych zgodnie z art. 3 Rozporządzenia SFDR

 

Vinci S.A. w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej uwzględnia w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, rozumiane w szczególności jako ryzyka zdarzeń lub stanów związanych ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością lub ładem korporacyjnym, które – jeżeli wystąpiłyby mogłyby mieć rzeczywisty lub potencjalny, istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji.

 

Celem Vinci S.A. jest zabezpieczenie krajowej myśli technologicznej, wspieranie jej rozwoju i komercjalizacji poprzez dokonywanie inwestycji mających na celu wypełnienie zidentyfikowanej luki w finansowaniu krajowych projektów innowacyjnych. Dodatkowo poprzez swoją działalność Vinci S.A. wzmacnia innowacyjność polskiej gospodarki i podnosi jej konkurencyjność na arenie międzynarodowej.

 

Realizując inwestycje ASI, Vinci S.A. finansuje przedsiębiorstwa, które uwzględniają w swojej działalności czynniki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi (tzw. czynniki ESG), tj. czynniki środowiskowe (ang. environmental), społecznej odpowiedzialności (ang. social responsibility) oraz ładu korporacyjnego (ang. corporate governance).

 

Uwzględnienie czynników ESG jest częścią szerszego zestawu czynników, branych pod uwagę w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

Uwzględnienie kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego w procesie inwestycyjnym w Vinci S.A., dokonywane jest, dwojako:

Ponadto, mając świadomość zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i środowiska, w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych Vinci S. A. uwzględnia również kryteria z nimi związane, w szczególności: (i) wspierania podmiotów realizujących inwestycje w dziedzinie branż zaawansowanych technologii lub pozwalające przyczynić się do poprawy środowiska naturalnego oraz (ii) umożliwienia modernizowania branż, które będą najmocniej wystawione na działania zmian w polityce klimatycznej Unii Europejskiej.

Szczególną rolę odgrywają w procesie podejmowania decyzji i monitoringu inwestycji kwestie związane z ładem korporacyjnym i spotkania z przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw. Pozwalają one lepiej poznać i ocenić długoterminową strategię, uzyskać pełny obraz przedsiębiorstwa oraz sposobu jego funkcjonowania.

 

Przejrzystość w zakresie niekorzystnych skutków dla zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 4 Rozporządzenia SFDR.

Zgodnie z art. 4. Rozporządzenia SFDR, Vinci S.A. oświadcza, że nie bierze pod uwagę żadnych niekorzystnych skutków swoich decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Dodać należy, że decyzje inwestycyjne Vinci S.A. podejmowane są z uwzględnieniem czynników ESG, a realizując inwestycje ASI, Vinci S.A. finansuje przedsiębiorstwa, które uwzględniają w swojej działalności czynniki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi

Vinci S.A. nie wyklucza brania w przyszłości pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju przy zarządzaniu ASI.

 

Spójność polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 5 Rozporządzenia SFDR.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń Vinci S.A. („Polityka wynagrodzeń”)opracowana została z uwzględnieniem postanowień artykułu 5 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, który nakłada obowiązek  ujmowania w politykach wynagrodzeń informacji o sposobie zapewniania spójności tych polityk z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie spójności Polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju odbywa się poprzez włączenie do oceny w ramach kryteriów jakościowych, która stanowi podstawę przyznania wynagrodzenia zmiennego, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG.

 

Vinci S.A. ocenia czy pracownicy, do których zastosowanie ma Polityka wynagrodzeń, przeciwdziałają promowaniu zachowań, których celem byłoby narażenie Vinci S.A. lub zarządzanych przez nią ASI na nadmierną ekspozycję w odniesieniu do ryzyk dla zrównoważonego rozwoju oraz wspiera działania zachęcające do postepowania zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacjami wewnętrznymi, w tym w zakresie dotyczącym ESG. Vinci S.A., dokonując oceny jakościowej w kontekście uwzględniania ryzyk ESG, ocenia również uwzględnienie w procesach decyzyjnych dotyczących działalności inwestycyjnej prowadzonej przez Vinci S.A. w odniesieniu do zarządzanych ASI kryteriów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

« wstecz
Skip to content